Apokalyptische Reiter „Tod“ - 120 x 200 cm - 1997 / 1998